P i AQua

π

Válts te is az egészségesre, válts P i AQuára!

Adatvédelmi tudnivalók


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi, adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat.
Amennyiben az alábbi pontokban nem talál választ az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseire, kérjük, keressen minket bizalommal, az alább található bármely elérhetőségünkön.

Adatvédelmi szabályzat

     Jójárt Richárd egyéni vállalkozó, a www.piaqua.eu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata. Jójárt Richárd egyéni vállalkozó tulajdonosa a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük. Ön jogosult a www.piaqua.eu honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül Jójárt Richárd egyéni vállalkozó semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban. A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.


Tartalom:

Definíciók
1. Az adatkezelő neve
2. Az adatkezelő címe
3. Elérhetőség
4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója
5. Az adatkezelés megnevezése
6. Az adatkezelés jogalapja
7. A kezelt adatok köre
8. Az adatkezelés célja
9. Az adatkezelés időtartama
10. Adatok törlése
11. Adatfeldolgozók megnevezése
12. Adatfeldolgozók címe
13. Adatfeldolgozás megnevezése
14. Adatbiztonsági intézkedések
15. Adattovábbítás
16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
17. A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban
18. Jogérvényesítési lehetőségek
19. Felhasználó hozzájárulása
20. Hozzájárulás tartalma

Definíciók

     Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

     Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

     Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

     Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

     Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

     Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

     Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

     Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

     Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

     Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

     Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

     Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

     Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

     Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


1. Az adatkezelő neve

     Jójárt Richárd egyéni vállalkozó


2. Az adatkezelő címe

     7827 Beremend, Hegyalja u. 51.


3. Elérhetőség

     piaqua@piaqua.eu


4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.


5. Az adatkezelés megnevezése

     Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.


6. Az adatkezelés jogalapja

     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett hozzájárulása online regisztrációs űrlap kitöltésével a www.piaqua.eu honlapon.


7. A kezelt adatok köre

     1. A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település név, cím.

     2. A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.


8. Az adatkezelés célja

     1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő képen adja meg:
A „Regisztráció" internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy a „Hozzájárulok, hogy az egyedi akciókról, ajánlatokról értesítéseket kapjak." szöveg előtti jelölő négyzetben elhelyezett pipát bekattintja.

     2. Jelen portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a portál fejlesztésére használja. Jelen portál, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben az Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen portál üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

     3. Jelen weboldal a Google, Inc. által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics sütiket (cookie-kat), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra


9. Az adatkezelés időtartama

     A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.


10. Adatok törlése

     A felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben a piaqua@piaqua.eu címre kell eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.
Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.


11. Adatfeldolgozó megnevezése

     Jójárt Richárd egyéni vállalkozó


12. Adatfeldolgozó címe

     7827 Beremend, Hegyalja u. 51.


13. Adatfeldolgozás megnevezése

     Az adatfeldolgozó a felhasználók adatait (7. pont 1. bekezdés), kapcsolattartási és a házhozszállítási folyamatok elvégzése céljára használja, továbbá az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzi el.


14. Adatbiztonsági intézkedések

     A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja.

     A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin") hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, valamint az Adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg.

     Jójárt Richárd egyéni vállalkozó az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

     Jójárt Richárd egyéni vállalkozó és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az Interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


15. Adattovábbítás

     A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.


16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

     A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.


17. A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban

     Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az piaqua@piaqua.eu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.


18. Jogérvényesítési lehetőségek:

     A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 061-475 -186, 475-7100
Telefax: 061-269-1615
E-mail: adatved@obh.hu

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait az piaqua@piaqua.eu e-mail címen.

19. Felhasználó hozzájárulása

     A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben kitölti és elküldi a „Regisztrációs" internetes űrlapot. Adatok kézzel történő felvitele csakis írásos hozzájárulás után történik.


20. Hozzájárulás tartalma

     „Az Adatkezelési szabályzatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.piaqua.eu-ra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja."


Impresszum

• Cég tulajdonos : Jójárt Richárd

• Cím : 7827 Beremend, József Attila u. 3.

• Telefon : +36 20 271 55 45

• E-mail : piaqua@piaqua.eu

• Internet : www.piaqua.eu

• Nyilvántartási szám : 51707970

• Adószám : 68411022122

• Tárhelyszolgáltató : Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24., info@tarhelypark.hu)